May 30, 2023
Shelly Sturtevant
Paraprofessional, Hartford Autism Regional Program

sturtevants@hartfordschools.net